تبلیغات
قالب ـو کد ـهای میس وآلهـ - نوع و نرخ کد هدایت به بالا رایگان تمامی سفارش ها به صورت رایگان و حداکثر تا 24 ساعت آماده می شوده قالب ـو کد ـهای میس وآلهـ - نوع و نرخ کد هدایت به بالا رایگان اخبار وب:تا 2 روز آینده نمونه .قالب ها در وبلاگ گذاشته خواهد شد جدول کارهایی که بلدم به وب اضافه شد

Bannerrقالب ـو کد ـهای میس وآلهـ


http://up.patoghu.com/images/kf77h9xyb490xw2od5ow.pnghttp://up.patoghu.com/images/kf77h9xyb490xw2od5ow.pnghttp://up.patoghu.com/images/kf77h9xyb490xw2od5ow.pnghttp://up.patoghu.com/images/kf77h9xyb490xw2od5ow.pnghttp://up.patoghu.com/images/kf77h9xyb490xw2od5ow.pnghttp://up.patoghu.com/images/kf77h9xyb490xw2od5ow.pnghttp://up.patoghu.com/images/kf77h9xyb490xw2od5ow.pnghttp://up.patoghu.com/images/kf77h9xyb490xw2od5ow.pnghttp://up.patoghu.com/images/kf77h9xyb490xw2od5ow.pnghttp://up.patoghu.com/images/kf77h9xyb490xw2od5ow.pnghttp://up.patoghu.com/images/kf77h9xyb490xw2od5ow.pnghttp://up.patoghu.com/images/kf77h9xyb490xw2od5ow.pnghttp://up.patoghu.com/images/kf77h9xyb490xw2od5ow.png
 هدآیت به بآلآ (scroll back to up)

http://up.patoghu.com/images/kf77h9xyb490xw2od5ow.pnghttp://up.patoghu.com/images/kf77h9xyb490xw2od5ow.pnghttp://up.patoghu.com/images/kf77h9xyb490xw2od5ow.pnghttp://up.patoghu.com/images/kf77h9xyb490xw2od5ow.pnghttp://up.patoghu.com/images/kf77h9xyb490xw2od5ow.pnghttp://up.patoghu.com/images/kf77h9xyb490xw2od5ow.pnghttp://up.patoghu.com/images/kf77h9xyb490xw2od5ow.pnghttp://up.patoghu.com/images/kf77h9xyb490xw2od5ow.pnghttp://up.patoghu.com/images/kf77h9xyb490xw2od5ow.pnghttp://up.patoghu.com/images/kf77h9xyb490xw2od5ow.pnghttp://up.patoghu.com/images/kf77h9xyb490xw2od5ow.pnghttp://up.patoghu.com/images/kf77h9xyb490xw2od5ow.pnghttp://up.patoghu.com/images/kf77h9xyb490xw2od5ow.png
 شماره نوع قیمت به نظرلوگو لینک نمونه چیزای لازم
 1 کوچیک3  ------------------- 
 مث این:

یا این:http://up.patoghu.com/images/kf77h9xyb490xw2od5ow.png

یه عکس کوچیک
 2 متوسط4 --------------------- 
این:  


 یه عکس متوسط
 3 بزرگ5  
مث مال خودم این:   یه عکس بزرگ ( نه خیلی بزرگ)
 4 خیلی بزرگ6  این: یه عکس بزرگ  تقریبا اندازش منطبق با نمونه باشه
 5 متحرک کوچیک4  این:
 

  یه عکس کوچیک متحرک
 6 متحرک متوسط5   این:


  یه عکس متوسط متحرک
 7 متحرک بزرگ 6    

 این: یه عکس  بزرگ متحرک
 8 عکس خیلی بزرگ متحرک 
(ممکنه وبتون بد شه ها خود دانید!)
8  این:
 یه عکس  بزرگ متحرک 
9 عکس تمام بدن8  این:

یه  عکس تمام بدن


http://up.patoghu.com/images/kf77h9xyb490xw2od5ow.pnghttp://up.patoghu.com/images/kf77h9xyb490xw2od5ow.pnghttp://up.patoghu.com/images/kf77h9xyb490xw2od5ow.pnghttp://up.patoghu.com/images/kf77h9xyb490xw2od5ow.pnghttp://up.patoghu.com/images/kf77h9xyb490xw2od5ow.pnghttp://up.patoghu.com/images/kf77h9xyb490xw2od5ow.pnghttp://up.patoghu.com/images/kf77h9xyb490xw2od5ow.pnghttp://up.patoghu.com/images/kf77h9xyb490xw2od5ow.pnghttp://up.patoghu.com/images/kf77h9xyb490xw2od5ow.pnghttp://up.patoghu.com/images/kf77h9xyb490xw2od5ow.pnghttp://up.patoghu.com/images/kf77h9xyb490xw2od5ow.pnghttp://up.patoghu.com/images/kf77h9xyb490xw2od5ow.pnghttp://up.patoghu.com/images/kf77h9xyb490xw2od5ow.png
 سآخت عکس برآی اَبزآر هدآیت به بآلآ  

http://up.patoghu.com/images/kf77h9xyb490xw2od5ow.pnghttp://up.patoghu.com/images/kf77h9xyb490xw2od5ow.pnghttp://up.patoghu.com/images/kf77h9xyb490xw2od5ow.pnghttp://up.patoghu.com/images/kf77h9xyb490xw2od5ow.pnghttp://up.patoghu.com/images/kf77h9xyb490xw2od5ow.pnghttp://up.patoghu.com/images/kf77h9xyb490xw2od5ow.pnghttp://up.patoghu.com/images/kf77h9xyb490xw2od5ow.pnghttp://up.patoghu.com/images/kf77h9xyb490xw2od5ow.pnghttp://up.patoghu.com/images/kf77h9xyb490xw2od5ow.pnghttp://up.patoghu.com/images/kf77h9xyb490xw2od5ow.pnghttp://up.patoghu.com/images/kf77h9xyb490xw2od5ow.pnghttp://up.patoghu.com/images/kf77h9xyb490xw2od5ow.pnghttp://up.patoghu.com/images/kf77h9xyb490xw2od5ow.png


 شماره نوع قیمت به نظرلوگو لینک نمونه چیزای لازم
 1 کوچیک3  ------------------- 
 مث این:
http://up.patoghu.com/images/kf77h9xyb490xw2od5ow.png


چند عکس کوچیک
 2 متوسط4 --------------------- 
این: 

چند عکس متوسط
 3 بزرگ5  
مث مال خودم این:   چند  عکس بزرگ ( نه خیلی بزرگ)
 4 خیلی بزرگ7  این:

چند عکسعکس بزرگ  
 5 متحرک کوچیک5 vhtWF8
 

چند عکس عکس کوچیک ثابت
 6 متحرک متوسط6   یا:

gYwrkC
 چند تا  عکس متوسط ثابت
 7 متحرک بزرگ7    

 این: چند تا  عکس  بزرگ ثابت
 8 عکس خیلی بزرگ متحرک 
(ممکنه وبتون بد شه ها خود دانید!)
9  این:
 چند عکس  بزرگ ثابت
9 عکس تمام بدن10  این:( باتشکر از یاسمین، این عکس فقط نمونس از این نمیزنم)


یا:

عکس تمام بدن

[ شنبه 25 خرداد 1392 ] [ 05:15 ب.ظ ] [ valeh ghozat ] نظرات      قالب